covering

covering là gì? Ý nghĩa của từ covering phủ || cái phủ

  • covering là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covering là gì ?
  • covering là gì trong toán học ?
  • covering dịch
  • covering dictionary
  • covering là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covering trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covering trong toán học
  • covering tiếng việt là gì ?
  • What is covering in english ?