covering domain

covering domain là gì? Ý nghĩa của từ covering domain miền phủ

  • covering domain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ covering domain là gì ?
  • covering domain là gì trong toán học ?
  • covering domain dịch
  • covering domain dictionary
  • covering domain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ covering domain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ covering domain trong toán học
  • covering domain tiếng việt là gì ?
  • What is covering domain in english ?