countable

countable là gì? Ý nghĩa của từ countable đếm được tính được

  • countable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ countable là gì ?
  • countable là gì trong toán học ?
  • countable dịch
  • countable dictionary
  • countable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ countable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ countable trong toán học
  • countable tiếng việt là gì ?
  • What is countable in english ?