correlation

correlation là gì? Ý nghĩa của từ correlation đs.đs, tk. sự tương quan; hh. phép đối xạ

  • correlation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ correlation là gì ?
  • correlation là gì trong toán học ?
  • correlation dịch
  • correlation dictionary
  • correlation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ correlation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ correlation trong toán học
  • correlation tiếng việt là gì ?
  • What is correlation in english ?