corrective lag

corrective lag là gì? Ý nghĩa của từ corrective lag sự trễ hiệu chính

  • corrective lag là gì ?

  • Ý nghĩa của từ corrective lag là gì ?
  • corrective lag là gì trong toán học ?
  • corrective lag dịch
  • corrective lag dictionary
  • corrective lag là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ corrective lag trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ corrective lag trong toán học
  • corrective lag tiếng việt là gì ?
  • What is corrective lag in english ?