corner

corner là gì? Ý nghĩa của từ corner góc đỉnh (tam giác, đa giác); điểm góc (của một đường )

  • corner là gì ?

  • Ý nghĩa của từ corner là gì ?
  • corner là gì trong toán học ?
  • corner dịch
  • corner dictionary
  • corner là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ corner trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ corner trong toán học
  • corner tiếng việt là gì ?
  • What is corner in english ?