cord

cord là gì? Ý nghĩa của từ cord sợi dây

  • cord là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cord là gì ?
  • cord là gì trong toán học ?
  • cord dịch
  • cord dictionary
  • cord là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cord trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cord trong toán học
  • cord tiếng việt là gì ?
  • What is cord in english ?