copy

copy là gì? Ý nghĩa của từ copy bản sao chép tay, tài liệu chép tay; sự bắt chước

  • copy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ copy là gì ?
  • copy là gì trong toán học ?
  • copy dịch
  • copy dictionary
  • copy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ copy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ copy trong toán học
  • copy tiếng việt là gì ?
  • What is copy in english ?