convexity

convexity là gì? Ý nghĩa của từ convexity tính lồi; bề lồi

  • convexity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convexity là gì ?
  • convexity là gì trong toán học ?
  • convexity dịch
  • convexity dictionary
  • convexity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convexity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convexity trong toán học
  • convexity tiếng việt là gì ?
  • What is convexity in english ?