convex subgroup

convex subgroup là gì? Ý nghĩa của từ convex subgroup nhóm con lồi

  • convex subgroup là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convex subgroup là gì ?
  • convex subgroup là gì trong toán học ?
  • convex subgroup dịch
  • convex subgroup dictionary
  • convex subgroup là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convex subgroup trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convex subgroup trong toán học
  • convex subgroup tiếng việt là gì ?
  • What is convex subgroup in english ?