convex polygon

convex polygon là gì? Ý nghĩa của từ convex polygon đa giác lồi

  • convex polygon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convex polygon là gì ?
  • convex polygon là gì trong toán học ?
  • convex polygon dịch
  • convex polygon dictionary
  • convex polygon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convex polygon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convex polygon trong toán học
  • convex polygon tiếng việt là gì ?
  • What is convex polygon in english ?