converging lens

converging lens là gì? Ý nghĩa của từ converging lens thấu kính hội tụ

  • converging lens là gì ?

  • Ý nghĩa của từ converging lens là gì ?
  • converging lens là gì trong toán học ?
  • converging lens dịch
  • converging lens dictionary
  • converging lens là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ converging lens trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ converging lens trong toán học
  • converging lens tiếng việt là gì ?
  • What is converging lens in english ?