convention

convention là gì? Ý nghĩa của từ convention quy ước, hiệp ước

  • convention là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convention là gì ?
  • convention là gì trong toán học ?
  • convention dịch
  • convention dictionary
  • convention là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convention trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convention trong toán học
  • convention tiếng việt là gì ?
  • What is convention in english ?