convection current

convection current là gì? Ý nghĩa của từ convection current dòng đối lưu

  • convection current là gì ?

  • Ý nghĩa của từ convection current là gì ?
  • convection current là gì trong toán học ?
  • convection current dịch
  • convection current dictionary
  • convection current là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ convection current trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ convection current trong toán học
  • convection current tiếng việt là gì ?
  • What is convection current in english ?