control lag

control lag là gì? Ý nghĩa của từ control lag [sự trễ, sự chậm] điều chỉnh

  • control lag là gì ?

  • Ý nghĩa của từ control lag là gì ?
  • control lag là gì trong toán học ?
  • control lag dịch
  • control lag dictionary
  • control lag là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ control lag trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ control lag trong toán học
  • control lag tiếng việt là gì ?
  • What is control lag in english ?