continuos duty

continuos duty là gì? Ý nghĩa của từ continuos duty chế độ kéo dài

  • continuos duty là gì ?

  • Ý nghĩa của từ continuos duty là gì ?
  • continuos duty là gì trong toán học ?
  • continuos duty dịch
  • continuos duty dictionary
  • continuos duty là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ continuos duty trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ continuos duty trong toán học
  • continuos duty tiếng việt là gì ?
  • What is continuos duty in english ?