contact line

contact line là gì? Ý nghĩa của từ contact line đường tiếp xúc

  • contact line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contact line là gì ?
  • contact line là gì trong toán học ?
  • contact line dịch
  • contact line dictionary
  • contact line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contact line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contact line trong toán học
  • contact line tiếng việt là gì ?
  • What is contact line in english ?