contact head

contact head là gì? Ý nghĩa của từ contact head mt.đầu tiếp xúc (từ), đầu công tắc

  • contact head là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contact head là gì ?
  • contact head là gì trong toán học ?
  • contact head dịch
  • contact head dictionary
  • contact head là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contact head trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contact head trong toán học
  • contact head tiếng việt là gì ?
  • What is contact head in english ?