contact discontinuity

contact discontinuity là gì? Ý nghĩa của từ contact discontinuity Cơ.gián đoạn yếu

  • contact discontinuity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contact discontinuity là gì ?
  • contact discontinuity là gì trong toán học ?
  • contact discontinuity dịch
  • contact discontinuity dictionary
  • contact discontinuity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contact discontinuity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contact discontinuity trong toán học
  • contact discontinuity tiếng việt là gì ?
  • What is contact discontinuity in english ?