constrain

constrain là gì? Ý nghĩa của từ constrain ràng buộc, kiềm chế

  • constrain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ constrain là gì ?
  • constrain là gì trong toán học ?
  • constrain dịch
  • constrain dictionary
  • constrain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ constrain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ constrain trong toán học
  • constrain tiếng việt là gì ?
  • What is constrain in english ?