constant

constant là gì? Ý nghĩa của từ constant bằng số, hằng lượng, số không đổi

  • constant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ constant là gì ?
  • constant là gì trong toán học ?
  • constant dịch
  • constant dictionary
  • constant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ constant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ constant trong toán học
  • constant tiếng việt là gì ?
  • What is constant in english ?