constant factor

constant factor là gì? Ý nghĩa của từ constant factor nhân tử không đổi, thừa số không đổi

  • constant factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ constant factor là gì ?
  • constant factor là gì trong toán học ?
  • constant factor dịch
  • constant factor dictionary
  • constant factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ constant factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ constant factor trong toán học
  • constant factor tiếng việt là gì ?
  • What is constant factor in english ?