constancy

constancy là gì? Ý nghĩa của từ constancy tính không đổi

  • constancy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ constancy là gì ?
  • constancy là gì trong toán học ?
  • constancy dịch
  • constancy dictionary
  • constancy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ constancy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ constancy trong toán học
  • constancy tiếng việt là gì ?
  • What is constancy in english ?