consolidation pressure

consolidation pressure là gì? Ý nghĩa của từ consolidation pressure áp lực củng cố

  • consolidation pressure là gì ?

  • Ý nghĩa của từ consolidation pressure là gì ?
  • consolidation pressure là gì trong toán học ?
  • consolidation pressure dịch
  • consolidation pressure dictionary
  • consolidation pressure là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ consolidation pressure trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ consolidation pressure trong toán học
  • consolidation pressure tiếng việt là gì ?
  • What is consolidation pressure in english ?