consistence

consistence là gì? Ý nghĩa của từ consistence tính nhất quán, tính phi mâu thuẫn

  • consistence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ consistence là gì ?
  • consistence là gì trong toán học ?
  • consistence dịch
  • consistence dictionary
  • consistence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ consistence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ consistence trong toán học
  • consistence tiếng việt là gì ?
  • What is consistence in english ?