consignment

consignment là gì? Ý nghĩa của từ consignment hàng hoá

  • consignment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ consignment là gì ?
  • consignment là gì trong toán học ?
  • consignment dịch
  • consignment dictionary
  • consignment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ consignment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ consignment trong toán học
  • consignment tiếng việt là gì ?
  • What is consignment in english ?