connection

connection là gì? Ý nghĩa của từ connection sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông

  • connection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ connection là gì ?
  • connection là gì trong toán học ?
  • connection dịch
  • connection dictionary
  • connection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ connection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ connection trong toán học
  • connection tiếng việt là gì ?
  • What is connection in english ?