conjunction

conjunction là gì? Ý nghĩa của từ conjunction sự liên hợp; log. phép hội, hội

  • conjunction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjunction là gì ?
  • conjunction là gì trong toán học ?
  • conjunction dịch
  • conjunction dictionary
  • conjunction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjunction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjunction trong toán học
  • conjunction tiếng việt là gì ?
  • What is conjunction in english ?