conjugate transformation

conjugate transformation là gì? Ý nghĩa của từ conjugate transformation phép biến đổi liên hợp

  • conjugate transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjugate transformation là gì ?
  • conjugate transformation là gì trong toán học ?
  • conjugate transformation dịch
  • conjugate transformation dictionary
  • conjugate transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjugate transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjugate transformation trong toán học
  • conjugate transformation tiếng việt là gì ?
  • What is conjugate transformation in english ?