conjugate conics

conjugate conics là gì? Ý nghĩa của từ conjugate conics cônic liên hợp

  • conjugate conics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjugate conics là gì ?
  • conjugate conics là gì trong toán học ?
  • conjugate conics dịch
  • conjugate conics dictionary
  • conjugate conics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjugate conics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjugate conics trong toán học
  • conjugate conics tiếng việt là gì ?
  • What is conjugate conics in english ?