conjugate algebraic number

conjugate algebraic number là gì? Ý nghĩa của từ conjugate algebraic number số đại số liên hợp

  • conjugate algebraic number là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjugate algebraic number là gì ?
  • conjugate algebraic number là gì trong toán học ?
  • conjugate algebraic number dịch
  • conjugate algebraic number dictionary
  • conjugate algebraic number là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjugate algebraic number trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjugate algebraic number trong toán học
  • conjugate algebraic number tiếng việt là gì ?
  • What is conjugate algebraic number in english ?