confluence

confluence là gì? Ý nghĩa của từ confluence sự hợp lưu (của các điểm kỳ dị); tk. tính hợp lưu

  • confluence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ confluence là gì ?
  • confluence là gì trong toán học ?
  • confluence dịch
  • confluence dictionary
  • confluence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ confluence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ confluence trong toán học
  • confluence tiếng việt là gì ?
  • What is confluence in english ?