cone of revolution

cone of revolution là gì? Ý nghĩa của từ cone of revolution nón tròn xoay

  • cone of revolution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cone of revolution là gì ?
  • cone of revolution là gì trong toán học ?
  • cone of revolution dịch
  • cone of revolution dictionary
  • cone of revolution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cone of revolution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cone of revolution trong toán học
  • cone of revolution tiếng việt là gì ?
  • What is cone of revolution in english ?