condenser

condenser là gì? Ý nghĩa của từ condenser cái tụ (điện); bìng ngưng (hơi); máy ướp lạnh

  • condenser là gì ?

  • Ý nghĩa của từ condenser là gì ?
  • condenser là gì trong toán học ?
  • condenser dịch
  • condenser dictionary
  • condenser là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ condenser trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ condenser trong toán học
  • condenser tiếng việt là gì ?
  • What is condenser in english ?