condense

condense là gì? Ý nghĩa của từ condense làm ngưng, làm cô đọng

  • condense là gì ?

  • Ý nghĩa của từ condense là gì ?
  • condense là gì trong toán học ?
  • condense dịch
  • condense dictionary
  • condense là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ condense trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ condense trong toán học
  • condense tiếng việt là gì ?
  • What is condense in english ?