concurrent

concurrent là gì? Ý nghĩa của từ concurrent sự đồng quy

  • concurrent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concurrent là gì ?
  • concurrent là gì trong toán học ?
  • concurrent dịch
  • concurrent dictionary
  • concurrent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concurrent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concurrent trong toán học
  • concurrent tiếng việt là gì ?
  • What is concurrent in english ?