concentricity

concentricity là gì? Ý nghĩa của từ concentricity tính đồng tâm, sự cùng tâm

  • concentricity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concentricity là gì ?
  • concentricity là gì trong toán học ?
  • concentricity dịch
  • concentricity dictionary
  • concentricity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concentricity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concentricity trong toán học
  • concentricity tiếng việt là gì ?
  • What is concentricity in english ?