concentric

concentric là gì? Ý nghĩa của từ concentric đồng tâm

  • concentric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concentric là gì ?
  • concentric là gì trong toán học ?
  • concentric dịch
  • concentric dictionary
  • concentric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concentric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concentric trong toán học
  • concentric tiếng việt là gì ?
  • What is concentric in english ?