compression

compression là gì? Ý nghĩa của từ compression vl.sự nén; top. sự co

  • compression là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compression là gì ?
  • compression là gì trong toán học ?
  • compression dịch
  • compression dictionary
  • compression là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compression trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compression trong toán học
  • compression tiếng việt là gì ?
  • What is compression in english ?