compress

compress là gì? Ý nghĩa của từ compress nén, ép chặt lại

  • compress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compress là gì ?
  • compress là gì trong toán học ?
  • compress dịch
  • compress dictionary
  • compress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compress trong toán học
  • compress tiếng việt là gì ?
  • What is compress in english ?