composite functor

composite functor là gì? Ý nghĩa của từ composite functor hàm tử hợp

  • composite functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ composite functor là gì ?
  • composite functor là gì trong toán học ?
  • composite functor dịch
  • composite functor dictionary
  • composite functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ composite functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ composite functor trong toán học
  • composite functor tiếng việt là gì ?
  • What is composite functor in english ?