complexity

complexity là gì? Ý nghĩa của từ complexity [độ, tính] phức tạp

  • complexity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ complexity là gì ?
  • complexity là gì trong toán học ?
  • complexity dịch
  • complexity dictionary
  • complexity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ complexity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ complexity trong toán học
  • complexity tiếng việt là gì ?
  • What is complexity in english ?