completion

completion là gì? Ý nghĩa của từ completion sự bổ sung, sự làm cho đầy đủ; sự mở rộng

  • completion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ completion là gì ?
  • completion là gì trong toán học ?
  • completion dịch
  • completion dictionary
  • completion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ completion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ completion trong toán học
  • completion tiếng việt là gì ?
  • What is completion in english ?