compatible

compatible là gì? Ý nghĩa của từ compatible tương thích

  • compatible là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compatible là gì ?
  • compatible là gì trong toán học ?
  • compatible dịch
  • compatible dictionary
  • compatible là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compatible trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compatible trong toán học
  • compatible tiếng việt là gì ?
  • What is compatible in english ?