compatibility

compatibility là gì? Ý nghĩa của từ compatibility tính tương thích

  • compatibility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compatibility là gì ?
  • compatibility là gì trong toán học ?
  • compatibility dịch
  • compatibility dictionary
  • compatibility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compatibility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compatibility trong toán học
  • compatibility tiếng việt là gì ?
  • What is compatibility in english ?