compass

compass là gì? Ý nghĩa của từ compass compa; địa bàn; vòng tròn, đường tròn

  • compass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compass là gì ?
  • compass là gì trong toán học ?
  • compass dịch
  • compass dictionary
  • compass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compass trong toán học
  • compass tiếng việt là gì ?
  • What is compass in english ?