compass bearing

compass bearing là gì? Ý nghĩa của từ compass bearing góc ph ương vị địa bàn

  • compass bearing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compass bearing là gì ?
  • compass bearing là gì trong toán học ?
  • compass bearing dịch
  • compass bearing dictionary
  • compass bearing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compass bearing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compass bearing trong toán học
  • compass bearing tiếng việt là gì ?
  • What is compass bearing in english ?