clerical machine

clerical machine là gì? Ý nghĩa của từ clerical machine máy để bàn (giấy), máy kế toán

  • clerical machine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ clerical machine là gì ?
  • clerical machine là gì trong toán học ?
  • clerical machine dịch
  • clerical machine dictionary
  • clerical machine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ clerical machine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ clerical machine trong toán học
  • clerical machine tiếng việt là gì ?
  • What is clerical machine in english ?