circular scale

circular scale là gì? Ý nghĩa của từ circular scale mt.thang tỷ lệ tròn, thang vòng

  • circular scale là gì ?

  • Ý nghĩa của từ circular scale là gì ?
  • circular scale là gì trong toán học ?
  • circular scale dịch
  • circular scale dictionary
  • circular scale là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ circular scale trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ circular scale trong toán học
  • circular scale tiếng việt là gì ?
  • What is circular scale in english ?