circular ring

circular ring là gì? Ý nghĩa của từ circular ring vòng tròn

  • circular ring là gì ?

  • Ý nghĩa của từ circular ring là gì ?
  • circular ring là gì trong toán học ?
  • circular ring dịch
  • circular ring dictionary
  • circular ring là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ circular ring trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ circular ring trong toán học
  • circular ring tiếng việt là gì ?
  • What is circular ring in english ?